เลขพัสดุรอบส่ง เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน

เลขพัสดุชื่อผู้รับ
KEX31174069314นายลัทธพล คงกลาง
KEX31174069324คุณเฉลิมวรรณ สัตยอานนท์
KEX31174069364นายนริศ  วงศ์นางาม
KEX31174069493พิรุณ ทรัพย์ดีมีเจริญ
KEX31174069529ชื่อ อาริษา สามวัง  (อร)💕
KEX31174069578ไกรสร พินทอง
KEX31174165104ศุภชัย แสงจอหอ
KEX31174165151นายกิตติภพ สาลี่
KEX31173771150นิมิตร สีทา
KEX31174069222คุณเจี๊ยบ
KEX31174069308TG
KEX31174165257ณัฐนนท์ ทวีเติมสกุล
KEX31174165329ชื่อ คเนศร ชัยธวัชวิบูลย์
KEX31174069256ศตวรรษ สิงห์สม (โอห์ม)
KEX31174069444ยุทธนา พรมมหนทร์
KEX31174165146ศราวฒ​ิ​ เกตุพิมาย
KEX31174165207เวฟไงจะใครละ
KEX31174069276ธีรกานต์ ภักดี
KEX31174069545พจนีย์ ศรีเรือง
KEX31174165227สิทธิศักดิ์ มณีรัตน์
KEX31174165330นาย องค์ฟ้าประธาร ชุมตรีนอก
KEX31174165340ภาคย์ ยิ้มประยัติ
KEX31174165394ศยามล กมลอินทร์
KEX31174165486สุจิตรา สุสมบูรณ์
KEX31174165543นาย อนุรักษ์ เพิ่มพูล
KEX31174208579คุณ โยธิน ผูกมนต์
KEX31174208582ศุกสรรณ์ บรรณาลัย
KEX31174208673กี้
KEX31174208822คุณ พระกนก เรืองยศ
KEX31174208830จิรนันท์ สีดอกบวบ
KEX31174069501มานพ พันธ์แตง
KEX31174069551นางสาวศิริกาญจน์ ศักดิ์ศรี
KEX31174165058นางสาวฐิติพร ภู่ศิลป์
KEX31174165433พิมพ์วลัญช์ บุตรสอน
KEX31174069484นาย กฤษดา ลำทอง
KEX31174069240ธนพงษ์ ทองสุพล
KEX31174069296วริศรา พุ่มเชียงลำ
KEX31174208853ศุภวิชญ์ ปจันทบุตร
KEX31174165510น.ส อัญชลี ถิ่นขาม
KEX31174165520อดิเทพ
KEX31174203270ฝ.ณัฏฐวรรณ สุวรรณจินดา
KEX31174208600นิพนธ์  อิ่มทอง
KEX31174208894สุภชัย สำราญรื่น
KEX31174616523ชื่อ สนุ๊ก
KEX31174616578อภิวตร์ คำหมื่น
KEX31174616650นายพันธกานต์
KEX31174616683ชาติชาย พันธ์นุช
KEX31174616853นาย ณัฐพล ระงับพิศม์
KEX31174616875คุณนวพรรธน์ บุญชู
KEX31174616961พงศกร
KEX31174644360นาย ศราวุธ ทองถนอม
KEX31174644421กนิษฐา กะฐินเทศ
KEX31174644453ภัทรวดี K.หนึ่ง​
KEX31174644517จ.อ.ชัยยศ คงกุล
KEX31174644529Name: Nasrullah
KEX31174644625นายสมพล   ปักษี
KEX31174644678เอกภาพ เจนปรุ
KEX31174644736มาส
KEX31174733104สุธิศักดิ์ ปองทรัพย์
KEX31174733124พรรณภษา กวยรักษา
KEX31174733138ปรียานุช มั่นคง
KEX31174733220นิพล ปราณีตพลกรัง กัน
KEX31174733322จิรายุ  บัวศรี
KEX31174757380นาย วีระวุฒน์ ละมุน
KEX31174733270 สงกรานต์ อุทยานิก
KEX31174208902ชัยมงคล
KEX31174616569นนทชัย อดุลวัฒนะ
KEX31174616590คุณลูกค้า
KEX31174733152นาย สิทธิพงษ์ มะลัยทอง
KEX31174644719ธนพัฒน์ ประกอบสุข
KEX31174644439นพรัตน์  ทัดไทย
KEX31174069334นางสาวผุสดี ชูแก้ว
KEX31174069373ศิริพร หุ่นบำรุง (มายด์)
KEX31174069436ภาวิดา หนูคง
KEX31174616679เทวฤทธิ์ เก็งวินิจ
KEX31174616691ณัฐวุฒิ จุลแก้ว
KEX31174616744Billy Jim
KEX31174644404 กิตติกวิน กอมณี
KEX31174644417ธีรยุทธ
KEX31174616980ชาลิดา ปลั่งกระโทก
KEX31174069459ปนัดดา หนูดี
KEX31174069532 วีรภัทรา ม่วงศิริธรรม
KEX31174069603ธนวัฒน์ อังศุพันธุ์
KEX31174616835นายวิวัฒน์  ขวัญอ่างทอง
KEX31174616849ณัฐธิดา ห้อง
KEX31174616860วรัตถ์ จันทนะโสตถิ์
KEX31174616915นายสมิทธิ์ ชื่นกมล
KEX31174616795วรัท สุทธิโชติ
KEX31174069635ชื่อ ณัฐถสิทธิ์
KEX31174165262Minizaza
KEX31174165317เรืออารูน่า (TOP)
KEX31174617005วีระประวัติ แหวนทองคำ
KEX31174644327เบสท์
KEX31174644349ธำรงชัย เมืองแสน
KEX31174165428พร อรุณอภิราม
KEX31174165455ณัฐนิชา มาศิริ
KEX31174165467ธีรภัทร  ราชพารัมย์
KEX31174644395นาย กัมปนาท นาจรูญ
KEX31174644694นาย.ไกรสร​ แย้มกระจ่าง
KEX31174644755ณัฐพล ลอยลม
KEX31174165538นายปัญจะ ศรีกุตเรือ
KEX31174208610Name: Zien .v
KEX31174208711ณัฐกิจ เลิศบุญอัครพงศ์
KEX31174733142นายภูมินทร์ สุขบริบูรณ์
KEX31174733346นาย เจริญศักดิ์ เยาวนา
KEX31174733384ขวัญชัย อ้นเจริญ
KEX31174208765วีระยุทธ เสนสูงเนิน
KEX31174208803หนึ่งฤทัย พันธุ์งาม
KEX31174208841นาย ภูวนาท ชาวสวน
KEX31174757414วัชรพล จันทน์ขาว
KEX31174757426นายสมบูรณ์ โพธิ์แท่น
KEX31174796210วทัญญู
KEX31174208889ส่งที่ มิ้ว วรากรณ์
KEX31174165215ฐาณิชญาภรณ์ สินทรัพย์
KEX31174616519วีรยา เจริญกิจชัยชนะ
KEX31174796225อรัญญา ปิรัง
KEX31174796235ธนบดี ชุ่มสูงเนิน
KEX31174733198ปีรพงษ์ ศึกเสือ
KEX31174616530โก๊ะ
KEX31174616544ธรานุวัฒน์  ห่อทอง
KEX31174644705ชื่อ มนตรี โสมประยูร
KEX31174644473ภัทรลดา นามวงศ์
KEX31174616995ประยุทธ พิมพงษ์
KEX31174616823อาณกร อรรถวรวุฒิ
KEX31174616640เสริม​ศักดิ์​ กล้า​พังเทียม
KEX31174616551วิศรุต
KEX31174616617นายสมมาตร โชคมั่งมีพิศาล
KEX31174616635รัชชาวี หรีดอุไร
KEX31174616704ชัยวัฒน์ เดชสุภา
KEX31174616720ครรชิต
KEX31174616735นิติกร โพธิ์ทอง
KEX31174616764ปพงบวร ภัคพลชวัล
KEX31174616812วชิระ เฟิส
KEX31174644331พี่นาต
KEX31174644567คุณ วิชาญ (โจ๊ก)
KEX31174644617สโรชา ป้องทอง
KEX31174644635สุนิตา เด่นดวง
KEX31174644688ณัฐวุฒิ วังสะตำ
KEX31174644722ชลลดา บรรดาศักดิ์
KEX31174644794พีรพงษ์ วงอนุ
KEX31174733294น.ส. ศิรินาถ ชายศรีอ่อน
KEX31174757394มัชฌิม ปิตะสุวรรณ
KEX31174757434Wuttinun K.
KEX31174733334อุทุมพร กล้าวิกรณ์
KEX31174733354อนุวัฒน์ เชิดสันเทียะ
KEX31174733170นาย ทักษิณ อินทร์วิเศษ
KEX31174733282ปราโมทย์ แป่มจำนัก
KEX31174644767จ.ต ภาคิน รอดหงษ์ทอง
KEX31174644789พศิณ นาดี
KEX31174644370 ศศิมล เทพอินทร์
KEX31174644496อาร์ท อรรถพล
KEX31174644505ชื่ออฐิพันธุ์ เอกตาแสง
KEX31174616895จิณณฤต  วารีวัตร
KEX31174616785ชื่อ จิราธิวัฒน์
KEX31174616808จินตนา รักพงษ์ไพร
KEX31174616755จิรวัฒน์  บุญเกิด  [พี่มาร์ค]
KEX31174069214ชื่อผู้รับ นาย ภาสกร อนันต์โชติทวี
KEX31174069265ชื่อ กฤษฎา รัตนไตร
KEX31174069285พุฒิพงษ์ วงศ์เขียว
KEX31174069588อั้น
KEX31174069591ผาณิตา สาลีวรรณ
KEX31174165028คุณรจนา
KEX31174165040ชื่อ ชยุตพงศ์ แซ่ว่าง
KEX31174165067ชื่อผู้รับนายอดิเทพ สีสิงห์
KEX31174069465นางสาว มัทนา เพชรพลอย
KEX31174069473นายพฤกษ์ ใจทน
KEX31174165098ตูน
KEX31174165115นอนน้อยแต่นอนนะ
KEX31174165173กัณวาคิม
KEX31174165278 นาย สิริราช ศรีเทพ
KEX31174165301(สท.แม็ก) นายกัมปนาท แก้วไพฑูรย์
KEX31174165440จิระพงศ์ ปานเนียม
KEX31174165475วัชระ ไชยรินทร์
KEX31174180495สุจิตรา สุสมบูรณ์
KEX31174208635พีระพงษ์ เฉลาหอม
KEX31174208660ปุรินทร์
KEX31174215915อิศรางกูล​ เกษสวัส​ดิ์​   ​
KEX31174616580นส. วิภาวี กิจโสภี
KEX31174616604นาย วีระ นทีธร
KEX31174616622ธารินทร์ มะติมุ
KEX31174616715นนท์ปกรณ์
KEX31174616907มงคลศักดิ์ พงษ์สวรรค์
KEX31174616927เบญญาภา มูลธิจันทร์
KEX31174616943คุณน้ำฝน ทองลิ่มสุด
KEX31174616956ชัยรัตน์ พุ่มมาลา
KEX31174616974ภรภัทร สถาปิตานนท์
KEX31174644386วรางคณา สุขเกษ
KEX31174644440Park
KEX31174644483นาย วรวัฒน์
KEX31174644543นายทรงยศ  มะลิวัลย์
KEX31174644595ฐิติรัตน์ โคสนาม
KEX31174644600จักรพงศ์ กิจรุ่งเรือง
KEX31174733160ชูกฤต อ้นเพ็ง
KEX31174733188นายพีระพงค์ อุ่นภักดิ์
KEX31174733204ผู้รับ เมธัส แฝงจันทร์
KEX31174644748สุรศักดิ์ ธรรมวันดี
KEX31174733310นาย ศิวพงษ์ กันทะวงศ์
KEX31174757408นายธนโชติ ก้อนศิลา
KEX31174733372คุณ ปิยะ บ้านเติมรัก
KEX31174644777นนทพัทธ์  มีทะโจล
KEX31174733110ชื่อ ธนบดินทร์ ดวงมาลา
KEX31174733210นายบัณฑิต แสวงเงิน
KEX31174733300นายธนเสฏฐ์ เพลินธนกิจ
KEX31174644667K.กิตติชัย
KEX31174644557นันทนา ดวงศรี
KEX31174644585ณัฐธเดชน์ ชะบางบอน
KEX31174644539วัชรพงษ์ งามมาก
KEX31174644469ฉัตรชัย นุสาโล
KEX31174644315แตง
KEX31174644353ธนวัฒน์ เจียธนบดี
KEX31174616939 บูชิต พูลสวัสดิ์
KEX31174616882นายโกวิทย์ วิชัย
KEX31174616665นายวรวัฒน์ คำภา
  
  
KBTHU00016974K6ธี่รพงศ์ โตเอี่ยม
KBTHU000169759EPhakim Angsopa 
KBTHU00016982B6ศศิธร โอ่ทอง
KBTHU00016984MAชลฤดี พึ่งกลั่น
KBTHU00016996WWนัยน์กานต์ วิริยะเกียรติ
KBTHU00016997D9พุทธิพงศ์ ทรงสังข์
KBTHU00016973WAไอศูรย์ ผลอินทร์ 
KBTHU00016983VXวิเชียร เชื้อฉุน
KBTHU00016991BA นัทที ผลฟักแฟง
KBTHU000169937Bเดือนเพ็ญ จันทวงษา 
KBTHU00016994KAธีรภัทร ดิษขัง
KBTHU0001697662ธนาวุฒิ กฤษณาสกุล
KBTHU00016981GTคุณ ณพิชญ์ สุขโข 
KBTHU00016985QYธิดารัตน์ คงเกื้อ
KBTHU00016972EYนาย คมเพรช  อองโนนยาง 
KBTHU00016977R3สรวิชญ์ เหลือประเสริฐ
KBTHU00016978ZLคุณณัฐศาสตร์ ชินโช
KBTHU00016979AYสุรงค์ ไทยทอง
KBTHU00016980AWErfan Besa 
KBTHU00016987Y5คุณธนัชชา มั่นหมาย 
KBTHU0001698667คุณ ธีรยุทธ์ สืบสาย
KBTHU00016988AWศรุติ อิศรพันธ์ 
KBTHU00016995RPวิวัฒน์ แก้วเหนือ 
KBTHU000169898Aคุณ ธวัฒชัย กันอรุณ
KBTHU00016990T8คุณตรีภพ นวลมุสิก
KBTHU00016992ADคุณวรพงษ์ เกิดช่าง
KBTHU000171022Tสุปราณี ศรีวิลัย
KBTHU00017096W9คุณจิรวัฒน์ คงบรรทัด
KBTHU00017099A7อนุสรณ์ แสงคำ  
KBTHU0001710429กมลลักษณ์ ช่างสลัก
KBTHU00017105A2กันตญาดา สีลาน้ำเที่ยง
KBTHU00017110XSวิทวัส ไตรรักษาภิกุล
KBTHU00017097HQสุดารัตนน์
KBTHU00017101AXกิตติพงษ์ ผิวเกลี้ยง
KBTHU00017103EYคุณนราวัลย์ รุณนะทัศ
KBTHU00017108JHคุณ ดัสกร เกิดผลมาก
KBTHU00017106CKภวัฐวิชญ์ โรจสิทธิวัชร
KBTHU00017107YJอรรถพล วรอรรถ 
KBTHU000171099Cทมิตา สิ่วกลาง
KBTHU00017111V2รุ่งอรุณ แย้มแสง 
KBTHU00017112PBคุณพงศกร เครือแก้ว
KBTHU00017125WAคุณ อทิตา สมศักดิ์ 
KBTHU00017117ARชนกสุดา จันทร์ปุ่ม
KBTHU00017118AAวัชระ ขำพิมาย
KBTHU00017119HZสุรศักดิ์ เกษมมั้น 
KBTHU00017130GAธนกร คำหลวง
KBTHU00017134Y9คุณชลสิทธิ์ วงค์บุตร
KBTHU00017135J6น้ำหวาน ธาราทิพย
KBTHU00017121U5คุณ พฤฒิภัค พุ้มพฤกษ์ 
KBTHU00017123QLมนตรี จตุรพิธสถาพร
KBTHU0001712726ฤทธิไกร เอกจีน
KBTHU00017114XYปติมา ฮีมวิเศษ
KBTHU000171156Gจักราวุธ ศิริศากาวร
KBTHU00017132AQนายธนวัฒน์  คำวิชิต
KBTHU000171335Kสมปอง ศรีขจรจิด
KBTHU00017137A4นายจตุพล เอกปัชชา
KBTHU00017140WAทศพร อยู่เปรม
KBTHU00017116AAคุณรุจิราภรณ์ รู้พูด
KBTHU00017122QBมนชัย ศรีสวัสดิ์
KBTHU000171287Pศตพร  สุนทรขัณฑ์
KBTHU00017129TLศราวุธ สิงห์โต
KBTHU00017136HCจักรี สิงห์สุวรรณ
KBTHU00017138PLคุณนิพิฐพนธ์ มุขดาร์
KBTHU000171414Lขจรเกียรติ จุลพันธ์
KBTHU00017098A4ช่างวี โครงสร้าง
KBTHU00017100EPคุณรัฐวุฒิ งามวุฒิวงศ์
KBTHU00017113AYพระวรวุฒิ บุญธรรม
KBTHU00017120ZAคุณนครินทร์ เสาทองหลาง
KBTHU00017124P9กมลชนก บุญทวี
KBTHU00017126D6ภัทรพงศ์ พิกุลเงิน
KBTHU00017131P8คุณพงษ์พร ตองชาย
KBTHU00017139GAซู กัส